„MÉG TART A TÉL!
Játssz a COOP szánkóért!” #2
Facebook promóciós játék

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A JÁTÉK NEVE, SZERVEZŐJE

Jelen szabályzat a COOP Szolnok Zrt. (székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108. a továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/coopszolnok Facebook oldalon (a továbbiakban: Facebook oldal) futó „MÉG TART A TÉL! Játssz a COOP szánkóért! #2” promóciós játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, a Szervező Adatvédelmi Szabályzatát, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, MENETE

A Játék időtartama: A Játék 2019. január 16. napján 08:00:00-kor kezdődik és 2019. január 22. napján 12:00:00-ig tart.

A Játék menete: A játékban hozzászólás (komment) írásával lehet részt venni. Az vesz részt a játékban, aki hozzászólásában válaszol a „Melyik a “Te” boltod és mit üzensz most nekik?” kérdésre. Azok között, akik a Facebook oldalon 2019. január 16. napján 08:00:00-kor megjelenő poszt alá beírják/kommentelik a fenti kérdésre válaszukat, egy szánkót sorsolunk ki. A sorsoláson kizárólag azok között a kommentek között sorsolunk, amelyek a játék időtartama alatt érkeztek. A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat a kommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. (A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.)

Sorsolás: A sorsolás számítógép segítségével, véletlen nyertes generálással történik. A gépi sorsolás alkalmával kettő tartaléknyertest is kisorsolunk.
A sorsolás időpontja: 2019. január 22. 14:00:00 óra
A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét Facebook oldalon közzétesszük.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között: 1 db szánkó
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– nem múlt el 18 éves;
– ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;
– ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook üzenet formájában a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
– jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

Nyertesek értesítése

A Nyertessel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

5. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyereményt a Játékban írt hozzászólásban szereplő boltban veheti át a nyertes. A Szervező fenntartja a jogot, hogy szabadon meghatározza az átvétel helyszínét. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A Szervező a Játékos által önkéntesen megadott adatokat a Szervező Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli, mely elolvasható a http://www.coopszolnok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ honlapon. Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

8. KIZÁRÁS

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játék esetleges felfüggesztésére a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 

COOP Szolnok Zrt.
5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108
Szolnok, 2019. január 16.